fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1: over personal training en de mogelijke risico’s.
Personal training is een betaald trainingsprogramma onder begeleiding waarin u persoonlijk wordt begeleid om uw trainingsdoelen te behalen. In veel gevallen, niet in alle, kent het programma een sterke component van fysieke inspanning. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan. U geeft hierbij aan altijd zelfverantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt. U neemt deze risico’s in volle bewust zijn.

Artikel 2: aard van de overeenkomst
U heeft een overeenkomst afgesloten met een personal trainer van FIT-Together Personal Training. De aard van deze overeenkomst is dat u deze Personal Trainer opdracht geeft voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma.

Indien de Personal Trainer van deze overeenkomst wordt vermeld, werkzaam is als zelfstandig ondernemer, gaat u een overeenkomst aan met deze persoon. Indien de Personal Trainer in loondienst is van de club, gaat u een overeenkomst aan met deze club.

Artikel 3: aansprakelijkheid
Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de Personal Trainer waarmee u deze overeenkomst heeft afgesloten.

U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken. U bent zelfverantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van de Personal Trainer van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kunt u inwinnen bij u eigen (behandelend) arts.

De Personal Trainer verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

FIT-Together Personal Training en daarbij alle aangesloten personal trainers zijn niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

Artikel 4: overdraagbaarheid, betalingen, prijzen, lidmaatschap
U gaat ermee akkoord dat deze Personal Training overeenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden. De door u gevolgde sessies worden aan het begin van iedere maand middels factuur overgemaakt op het daarop vermelde rekeningnummer. Indien u ons machtigt voor een automatische incasso gebeurt dit telkens rond de 1e van iedere maand. U betaalt altijd per maand vooruit. Uw contract is opzegbaar met één maand opzegtermijn op het moment dat de eerste contracttermijn is verstreken tenzij u een nieuwe traject periode aangaat. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door FIT-Together Personal Training, daarbij zullen de redelijke kosten in verband daarmee, voor rekening zijn van de deelnemer. Indien u meer dan één keer per week traint heeft u altijd één maand nadat uw traject is afgelopen recht op het inhalen van niet opgevolgde sessies gedurende de traject periode. Voor drie of vier keer per week zelfs twee maanden. Betaalde sessies/trajecten worden niet terugbetaald.

Een PT-sessie kan desgewenst op een alternatieve locatie plaatsvinden tot 10 km vanaf Amersfoort. Indien een PT-sessie op een afstand van 5-10 km is van de trainingslocaties, wordt hiervoor reiskostenvergoeding in rekening gebracht. Voor de sessie op locatie wordt reistijd van en naar de locatie altijd doorberekend in het tarief.

FIT-Together Personal Training kan jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven voor producten en diensten aanpassen in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen, op basis van het jaarlijks CBS-prijsindexcijfer.

Artikel 5: annuleringen, niet of te laat komen
Personal Training sessie die zijn gereserveerd zijn bindend. U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uur vooraf telefonisch of per email moeten worden gemeld aan de Personal Trainer waarmee u een overeenkomst heeft. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal trainingsafspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.

Smallgroup sessies zijn op te maken binnen de bepaalde trajecten van de overeenkomst. Echter bij trajecten van zes maanden of langer krijgt u één maand extra om de sessies op te maken.

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training volledig zal moeten worden voldaan. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 6: gedragsregels bij deelname aan de training
Zonder onze voorafgaande toestemming mogen (trainings-)afspraken of een onderdeel van de (trainings-) afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij de Personal Trainer heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de (trainings-)afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de Personal Trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodige hygiëne, kleding- en schoeisel voorschriften.

Artikel 7: klachten
Indien deelnemer een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan FIT-Together Personal Training. De klager moet binnen vijf werkdagen adequaat antwoord krijgen. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden en deelnemer dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 8: overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de Personal Trainer ziek is.

Vakanties van de Personal Trainer worden ruim van tevoren aangekondigd. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

Zowel de Personal Trainer alsmede de deelnemer moeten ernaar streven om alle geplande trainingssessies binnen de vastgestelde termijn af te ronden.